Mevzuat

Toptancı halleri, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre kurulmaktadır. Yine, Kanuna istinaden çıkarılan ve 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikle” toptancı hallerinin kurulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Toptancı halleri belediye sınırı ve mücavir alanları içinde belediyeler, büyükşehir belediye sınırı ve mücavir alanları içinde ise büyükşehir belediyeleri tarafından kurulur. Belediyelerin yanında, gerçek ve tüzel kişilerin de faaliyet göstereceği yerdeki ilgili belediyeden izin almak kaydıyla toptancı hali kurabilmesi mümkündür.

Toptancı halinin kurulma aşamasında, malların arz ve talep derinliğinin bulunması ile üretici ve tüketicinin korunması öncelikle dikkate alınır. Bununla birlikte, toptancı hali sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı, üretici yoğunluğu ve tüketici piyasasının büyüklüğü ile çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler de göz önünde bulundurulur.

Daha fazla bilgi için:

Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik